Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista


Hämäläistä hankintaosaamista kehittämässä

MTK Häme ja Hämeen Yrittäjät käynnistivät kesällä 2021 yhteistyön, jolla kehitetään hämäläistä hankintaosaamista. Mukaan toivotetaan Kanta-Hämeen kunnat, muut julkiset toimijat ja pk-yritykset sekä maatilat. Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksesta osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yritykset mukaan julkisiin hankintoihin

Hankkeen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kannustaa alueen yrittäjiä osallistumaan julkisiin kilpailutuksiin ja lisätä heidän valmiuksiaan osallistua niihin, sekä tätä kautta synnyttää uutta liiketoimintaa. Tähän liittyy muun muassa neuvontapalvelu, joka on maksuton yrittäjälle ja kuntien hankintayksiköille sekä hankinnoista vastaaville henkilöille.

Toinen vielä melko heikosti tunnettu ja hyödynnetty resurssi on seudulliset hankintatreffit, joita järjestetään sekä Hämeenlinnan-, Riihimäen-, että Forssan seudulla kaksi kertaa vuodessa. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on kertoa yrittäjille seutukunnittain tulevista hankinnoista, tarjota foorumi keskustelulle, oppimiselle ja vapaalle ajatuksen vaihdolle hankintayksiköiden ja yrittäjien välille.

Hanke toteuttaa myös laajan tarjonnan webinaareja, joiden avulla pyritään tarjoamaan käytännön läheisesti tietoa muun muassa siitä, miten hankintoihin voi osallistua, minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yrittäjille, mistä kilpailutukset löytyvät jne.

MTK Hämeen tuottamat webinaarit ovat liittyneet vahvasti ruokahankintojen, ja niiden tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä vastuullisista ja kestävistä ruokahankinnoista sekä yleisesti ruokahankintojen aluetaloudellisista vaikutuksista sekä kuntapäättäjille, että hankinnoista vastaaville henkilöille. 

Kuntien hankintapajat

Toinen merkittävä tavoite kehittämistyölle on lisätä kantahämäläisten kuntien (11 kpl) valmiuksia toteuttaa ymmärrettäviä ja onnistuneita hankintoja, ja lisätä tätä kautta alueen elinvoimaa sekä hankintojen kustannustehokkuutta. Työ aloitetaan kuntien hankintojen analysoinnilla ja aloituspalaverilla kunnan kanssa. Missä mennään hankintojen osalta tällä hetkellä, minkälaista osaamista kunnista jo nyt löytyy, mitä haasteita mahdollisesti on jne.

Nykytilanteen analysoinnin, kyselyn ja tapaamisen pohjalta jokaiselle kunnalle suunnitellaan kolme erillistä työpajaa, joissa käydään läpi heille ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, todellisen tarpeen pohjalta. Teemoja voivat esimerkiksi olla teesit hyvään hankintaan, pienhankintojen toteuttaminen, hankintakalenterin työstäminen, hankintaohjeen päivittäminen tai sähköisten hankintajärjestelmien käyttöopastus.

Lopuksi opit ja havainnot kerätään talteen, työstetään kehitysehdotukset ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin.

Elinvoimaa julkisista hankinnoista – työkalu hankintojen suunnitteluun ja johtamiseen

Kehittämistyölle on asetettu myös kunnianhimoinen tavoite; työstää hankintojen elinvoimavaikutuksia kuvaava ja työtä tukeva mittari, malli, työtapa tms., jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja johtamisessa. Esimerkkiä tämän tyyppisestä työkalusta ei ole valtakunnallisesti olemassa, ja jotta voidaan luoda aidosti jotain uutta, hyödynnetään mallin suunnittelussa ja toteuttamisessa muotoiluajattelua.

Työ alkoi syksyllä 2021 informaation keräämisellä ja ymmärryksen lisäämisellä. Jatkui keväällä 2022 ongelman määrittelyllä ja tavoitteen tarkentamisella. Mallin kehittämistyötä jatketaan syksyllä 2022 yhteistyössä kuntien kanssa ideoimalla ja konkretisoimalla mallia eteenpäin.

Tarkoituksena ei ole tuottaa uutta softaa, vaan käytännön läheinen työkalu tai malli ”palvelupolku”, joka tukee kuntien hankintojen suunnittelua ja johtamista myös strategisella tasolla (osaaminen, viestintä, tiedolla johtaminen) ja tätä kautta mahdollistaa onnistuneempia hankintoja. Mallissa kiinnitetään huomioita ennen kaikkea hankinnoissa onnistumisen kannalta kriittisiin pisteisiin. 

Lisätietoja:

www.julkisethankinnathame.fi
Facebook: @julkisethankinnathame

Karita Toivanen, projektipäällikkö, MTK Häme ry
p. 040 723 8801, karita.toivanen@mtk.fi

Outi Kyöstilä, projektityöntekijä, MTK Häme ry
p. 0400 4500 18, outi.kyostila@mtk.fi

Sanna Meronen-Vilenius, hankinta-asiantuntija, Hämeen Yrittäjät
p. 010 248 0300, sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi

Hankkeen nimi: Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista:
Toteuttajat: Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme (osatoteuttaja)
Toteutusaika: 1.6.2021-31.8.2023
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)