null Lausunto Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Lausunto

Lausunto Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

28.10.2020

MTK Häme antoi 28.10.2020 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

YLEISTÄ

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos käsittelee maakunnan liikenneoloja ja niiden kehittämistarpeita monipuolisesti. Siinä on havaittavissa monivuotisen työn tulos ja yhä kehittyvä ote myös aiempiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin verrattuna. Vaikuttavia tausta-asiakirjoja ovat muiden ohella Häme-ohjelma 2018+ ja maakuntakaava. Näissä on mainittu kehittämisen painopisteiksi muun muassa monipuolinen asuminen ja hyvinvointi sekä biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Vireän yritystoiminnan ohella nämä ovat erittäin hyviä painopistealueita maaseutuvaltaiselle Kanta-Hämeelle, jonka vahvuudet liittyvät keskeisesti väljään asumiseen ja biotaloudelle otolliseen sijaintiin.

ALEMMAN TIEVERKON KULJETUKSET

Luonnosaineiston mukaan kuljetukset keskittyvät alueen pääteille, mikä onkin totta, mikäli mittarina käytetään kuljetussuoritteita tiekilometriä kohden. Kuitenkin suhteutettuna tien muuhun käyttöön ovat alemmankin tieverkon kuljetusmäärät merkittäviä. Kuitenkaan alempaa tieverkkoa ei ole ollenkaan riittävässä määrin mitoitettu muun muassa raskaisiin biotalouden kuljetuksiin. Kanta-Hämeen maakunnan juuri laatiman koronaselviytymissuunnitelman keskeisenä sisältönä on Vihreän kasvun Häme. Se perustuu pitkälti nimenomaan biotalouden raaka-aineisiin ja materiaalivirtoihin. Jotta maakunnan kunnianhimoinen kasvuohjelma voi toteutua, tulee alemman asteisen tieverkon tasoa parantaa, jotta ohjelman tavoitteet voivat toteutua Tämän takia voidaankin sanoa, että mikäli kuljetukset isossa mitassa keskittyvätkin pääteille, niin kuljetusten ongelmat keskittyvät alempaan tieverkkoon. Tämä on selvä jarruttava tekijä, joka estää monien maakunnallisten tavoitteiden toteutumista, olivat nämä sitten biotalouteen, muuhun maaseudun yritystoimintaan tai asumisviihtyvyyteen liittyviä tavoitteita. Esitämmekin, että näitä näkökulmia tulisi vielä nostaa esiin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

HIRVIELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

Kanta-Hämeessä etenkin valkohäntäpeurat ja niiden aiheuttamat vahingot ovat runsastuneet paljon, liikenneonnettomuudet mukaan luettuna. Kuitenkin liikennejärjestelmäsuunnitelma ohittaa tämän asian turhan nopeasti ja vain lyhyellä maininnalla, vaikka sen vaikutus liikenteeseen on merkittävä.

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LIIKENNE

Liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos tunnistaa etätöiden lisääntymisen vahvistavan haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta. Samalla tämä lisää tarvetta hyviin tietoliikenneyhteyksiin, mikä myös on aivan oikein tuotu esiin. Joukkoliikenteen ja pientavarakuljetusten uusia ratkaisuja tuodaan positiivisesti esiin. Kuitenkin näiden ohella jää vielä merkittävä yksityisautoilun tarve etenkin ilta- ja viikonloppuaikaan. Tämä tarve olisi hyvä tuoda esiin, sillä se ei ole katoamassa mihinkään. Se lisää liikennesuoritteita ja siten myös kunnossapidon tarvetta. Kävelyn ja pyöräilyn tukeminen ovat hyviä asioita, mutta nämä ovat merkittävässä määrin mahdollisia vain kunta- ja kyläkeskusten välittömässä läheisyydessä.