Takaisin MTK Hämeen lausunto eläinten hyvinvointilaista

Lausunto

MTK Hämeen lausunto eläinten hyvinvointilaista

14.01.2022

ASIA: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta


MTK Häme ry kiittää lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista
ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. MTK Häme yhtyy omassa lausunnossaan
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton lausuntoon koskien lakiesityksen yksityiskohtaisia
pykäliä.

Yleisesti lakiesitykseen liittyen MTK Häme haluaa tuoda esiin seuraavaa:

Eläinten hyvinvointilailla luodaan pohja korkealaatuiselle suomalaiselle kotieläintuotannolle. Sen
pohjalta luodaan lisäarvoa ja kilpailuetua, jolla varmistetaan asiakkaiden luottamus.
Samanaikaisesti on kuitenkin huolehdittava siitä, että lakiin kirjatut korkeammat standardit eläinten hyvinvointiin liittyen eivät mahdollista sellaisten kotieläinperäisten elintarvikkeiden tuontia, jotka on tuotettu menetelmillä, joita suomalainen lainsäädäntö ei omalta tuotannolta sallisi. Lisäksi on tärkeää huomioida, että korkeammasta standardista aiheutuu aina lisäkustannuksia. Lakimuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset on huomioitava täysimääräisesti tukipolitiikassa sekä muutostarpeisiin on varattava riittävä siirtymäaika.

Eläinten hyvinvointilain tarkoitus on vahvistaa eläinten hyvinvointia. MTK Häme ry katsoo, että
lakiluonnos on kotieläintuotannon kannalta kokonaisuutena tarkasteltuna tarkoituksenmukainen ja perusteltu.

Lain toimeenpanon yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia tulkintojen yhdenmukaisuudesta ja toimijoiden tasavertaisesta kohtelusta. MTK Häme ry kannattaa tuottajista, valvojista ja neuvojista koostuvan lautakunnan perustamista tuottajien oikeusturvan toteutumiseksi. Lautakunnan avulla voidaan parantaa valvontojen laatua ja samalla kehitetään toimintatapoja sekä parannetaan luottamusta viranomaisten ja tuottajien välillä. Lisäksi olisi hyvä kirjata lakiin, että valvontatilanteessa eläimen omistajalla on oikeus avustajan käyttöön.

Lakiesityksen sisällössä on syytä kiinnittää huomiota käsitteiden mahdollisimman yksiselitteiseen
määrittelyyn. Erityisen tärkeää tämä on lain 5 §:n eläinten pitopaikkaa koskevassa kohdassa.
Kyseinen kohta vaikuttaa merkittävästi lain myöhempien kohtien toimeenpanoon, mm. jatkuvan
vedensaantia koskevaan kohtaan. Pysyvä ja tilapäinen pitopaikka tulisi siksi olla määritelty lain
tasolla. Esitys, että ”pysyvällä pitopaikalla tarkoitetaan pitopaikkaa, jossa eläin viettää pääosan
ajastaan” on kannatettava.

Lain tarkoituksen toteutumiseksi on tarpeen huolehtia eläinlääkäripalveluiden saatavuudesta
kaikkialla Suomessa kaikkina vuorokauden aikoina kohtuullisin kustannuksin.

Hämeenlinnassa 14.1.2021
MTK Häme ry