null Lahden suunta -kaavalausunto

Lausunto

Lahden suunta -kaavalausunto

31.8.2020

MTK Häme ja MTK:n metsälinja jättivät yhteisen muistutuksen Lahden suunta -kaavaehdotuksesta

Lausunnonantajat toteavat, että kaavavalmistelun kuluessa on alueen maanomistajien näkemyksiä myös jossain määrin otettu huomioon ja kaava on kehittynyt parempaan suuntaan. Valitettavasti kaavassa on edelleen runsaasti huomautettavaa; erityisesti kaavamääräykset ovat liian laveita ja niissä esitetään erilaisia toiveita, jotka eivät kaavamääräyksiin lainkaan kuulu.

Kaava tähtää vuoteen 2030. Tästä kauaskatseisuudesta huolimatta kaavassa on jäänteitä 1900-luvulta. Yksi tällainen ajatus kaavassa on, että asutusta tulee keskittää. Tämä ajatus on nyt kerta kaikkiaan väärä. Tulevina vuosina liikkuminen perustuu kokonaan päästöttömiin lähteisiin ja siksi liikkumisen osalta ei asuinpaikan sijainnilla ole väliä. Samoin etätyöt tulevat jatkossa yleistymään ja tämä myös vähentää liikkumisen määrää. Asiakirjassa todetaan, että palvelut voidaan helpommin keskittää kyliin. Tämäkin lähtökohta on nyt osoittautumassa aivan turhaksi, sillä kylissä ei ole enää juuri mitään palveluja nytkään jäljellä ja viimeiset koulut ym. palvelut ovat siirtymässä kaupunkiin tai keskustoihin.
Lahden suunta 2030- kaipaa asumisen osalta aivan uutta lähtökohtaa. Viimeaikainen kehitys on osittanut, että ihmiset haluavat asua lähellä luontoa turvallisessa asuinympäristössä. Tähän alueen maaseutu ja pienet kyläyhteisöt tarjoavat parhaan asuinympäristön. Tässä on Lahden vahvuus ja tätä pitää hyödyntää ja sallia kaavassa haja-asutus ja ihmisten asuminen maaseudulla.

Lausunnonantajat tukevat Nastolan aluejohtokunnan esitystä kytkeä Maaseutupoliittinen ohjelma osaksi Lahden suunta -työtä. Lahden alueella olosuhteet ovat niin erilaiset, ettei samoja suunnitteluperiaatteita voi käyttää Lahden keskustan alueella ja kaupungin laajoilla maaseutualueilla, jotka ovat selkeää maa- ja metsätalousaluetta. Kaavoituksen periaatteena tulisi olla, että kaavoitetaan vain se alue, joka on tarpeellista ja jätetään ne alueet, missä ei ole erityistä ohjaustarvetta, kaavasta pois. Nyt tehty kaava on tältä osin aivan turhan raskas ja pienipiirteinen. Selkeintä olisi jättää kokonaisuudessaan kaupungin alueella olevat laajat yksityiset maa- ja metsätalousalueet kaavan ulkopuolelle. Näillä alueilla olisi hajarakennusoikeus voimassa ja maa- ja metsätalouteen liittyvä lainsäädäntö.

Yksityiskohtaisia kommentteja

Yleiskaavan tulisi olla yleispiirteinen. Nyt kuitenkin tämä ehdotettu kaava on kovin yksityiskohtainen. Esitetty kaavaehdotuksen yleismääräys on nyt aivan liian monitahoinen. Alkuperäinen kaavaluonnoksessa ollut yleismääräys on täysin riittävä.
Kaavaehdotuksen ratkaisu muuttaa yksityisillä mailla olevat VR-alueet M tai MU-alueiksi on perusteltu. Myös metsiä koskevat kaavamääräykset ovat selkiytyneet luonnosvaiheeseen verrattuna.
Vaikka kaavan vaikutukset koko Lahden alueen metsätaloudelle eivät ole välttämättä kovin merkittävät, yksittäisten maanomistajien kohdalla rajoitukset voivat olla kohtuuttomia ja estää normaalin metsätalouden harjoittamisen kokonaan. Tämän vuoksi virkistysalueet sekä suojelun alle merkittävät alueet yksityismailla voidaan osoittaa kaavassa ainoastaan silloin, kun asiasta on sovittu maanomistajan kanssa etukäteen.

Kaavaehdotuksessa on osoitettu tavoitteellisia virkistysreittejä yksityisteille. Nämä tulee poistaa kaavasta, ellei niistä ole olemassa sopimusta yksityisteiden omistajien ja tiekuntien kanssa. Tiestö on rakennettu maa- ja metsätalouden kuljetuksia varten eikä virkistyskäyttöä varten ja näillä teillä kulkee puutavara-autoja, maatalouskoneita ja muuta raskasta liikennettä.  Virkistyksen ohjaaminen tällaisille teille aiheuttaa vaaratilanteita tien virkistyskäyttäjille. Reittien perustaminen yksityismaille tai teille tulee tehdä erikseen reittitoimituksin tai muun liikkumisen ohjaus sopimuksiin perustuen. Mikäli reitistöä yksityisteille perustetaan, tulee luonnollisesti maanomistajille ja tiekunnille maksaa tien käytöstä asiallinen korvaus. Tärkeää on myös sopia reitin käyttöön liittyvistä vastuista ja velvoitteista.

Kaavamerkinnöistä tarkemmin

Kaavamerkinnöissä on nyt paljon erilaisia toiveita. Nämä tulee poistaa. Kaavamääräyksen tulee olla selkeä ja siinä ei tule olla tulkintaa.

M-merkintä: Ehdotukseen luonnosvaiheen jälkeen tullut lisäys, Ulkoilureittien ja ekologisen verkoston jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää, tulee poistaa kaavamääräyksestä. Tämä on aivan turha ja sillä yksityistä maanomistajaa ei mitenkään voida velvoittaa ilman eri korvausta ylläpitämään ulkoilureittejä tai ekologista verkostoa. Alueilla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta elinkeinoja koskevan oman lainsäädännön mukaan.

MA-merkintä: Ehdotukseen luonnosvaiheen jälkeen tullut lisäys, Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää, on turha. Jos maatalous on kannattavaa, nämä alueet säilyvät kyllä viljelykäytössä ja avoimina.  

MU: Tässä kaavamääräyksen loppuosa, Hakkuut ulkoilureittien lähimetsissä tulee tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon metsän monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen sekä metsän monikäyttö, tulee poistaa. Tällaiset toiveet eivät kuulu kaavamääräyksiin.

MY: Poistetaan ehdotuksen lause: Hakkuut tulee tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon metsän monimuotoisuuden ja lajiston säilyminen alueella olevien arvojen yksilöinti. Mikäli alueella on metsälain mukaisia luontoarvoja, ne tulevat otetuiksi huomioon hakkuita tehtäessä muutoinkin, eli koko lause ja määräys on tässä turha ja aivan liian epämääräinen. MY-alueet esitetään nyt niin laajasti, ettei niihin liittyvä kaikenlaisen rakentamisen rajoittaminen ole järkevää. Alueilla olevat arvot olisi syytä yksilöidä kohdekuvauksissa.

Ulkoilureitit ja virkistyskäyttö

Mikäli kaupungin tavoitteena on perustaa uusia ulkoilureittejä tai varata alueita muutoin virkistystoimintaan, on reitit perustettava maanomistajien kanssa neuvotellen sopimuksin tai reittitoimituksella. Jatkossa neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa olisi syytä käydä jo kaavan vireilletulovaiheessa. Mikäli virkistyskäytön tarve laajenee, on tämä tarve ratkaistava muulla tavalla kuin osoittamalla vastikkeetonta virkistyskäyttöä yksityisten maanomistajien maille.
Osalle yksityismaista on kaavaehdotuksessa jäämässä virkistysalueiden merkintöjä ja metsätalouden harjoittamista alueilla rajoitetaan. Ulkoilureittien tavoitteellisia sijainteja on osoitettu myös yksityismaille. Esitämme, että nämä poistetaan yksityismailta. MTK muistuttaa, että näillä alueilla maanomistaja on oikeutettu korvauksiin, mikäli elinkeinon harjoittaminen ilman kohtuullista haittaa ei ole mahdollista. Samoin tapauksissa, jossa maisematyölupa myönnetään, mutta se rajoittaa harjoitettavaa toimintaa, voi kaupungille syntyä korvausvelvollisuus menetetystä tulosta.

Kuva: Lahden kaupungin nettisivut